donderdag 31 december 2015

Nieuwe Kalender - New Calendar - DIY


Met een nieuw jaar voor de deur is het weer tijd voor een nieuwe kalender.... 
Tijdens de crafternoon van de crea-dames gingen we er mee aan de slag. Ik tekende van te voren de kalendermaanden en printte deze dubbelzijdig op A4-papier. De blaadjes heb ik vervolgens aan elkaar genaaid met het naaimachine. Zo heb je een openslaande kalender. De lege pagina's en de voorkant kan je vervolgens vullen.


Tijdens de crafternoon gingen we met stukjes aquarelpapier en aquarelverf aan de slag. Er werd van alles gemaakt en uitgeprobeerd. Er werd met huishoudfolie geëxperimenteerd en lustig met zout gestrooid. Zo ontstonden allerlei kunstwerkjes. De mooiste zijn op de kalenders geplakt. 

Wil je ook een kalender knutselen? Dat kan! Hier (klik) vind je de pdf met de lege kalender. Dubbelzijdig printen en vullen maar! Je kan tekenen, knippen & plakken, stempelen, washi-tapen, etc.... of ook met aquarel aan de slag, zoals wij gedaan hebben.

Veel plezier! En een kleurrijk 2016 toegewenst!

---

With a new year coming, it is time for a new calendar!

During a crafternoon with the creative ladies we made some. I drew the calendar months in advance and printed them on two-sided A4 paper. I have subsequently sewn the pages together with the sewing machine. After that you have a calendar. The empty pages and the front can then be filled.

During a crafternoon we did just that... We used watercolour paper and paint. We tried different techniques, experimenting with clingfilm and sprinkling salt. All kinds of works of art emerged  The most beautiful are glued on the calendars.

Would you like to craft a calendar too? You can! Here (click) you will find the pdf with the empty calendar. Duplex print it and you can start filling. You can draw,  use cut-out pictures, washi-tape, stamps, etc .... or use watercolour like we have done.

Wish you lots of fun! And a colourful 2016 to you all!

zondag 20 december 2015

It's beginning to look a lot like...

Het aftellen naar de kerstdagen is ook hier gestart.... Het begon met het maken van kerstkaarten (met bijpassende envelop) die inmiddels door de postbode zijn bezorgd.
Om cadeaus mooi te kunnen versieren maakte we met de crea-dames tijdens twee crafternoons kersthangers van zout-broogdeeg.  Na het bakken werden ze geschilderd. De bedoeling was om het aan cadeautjes te hangen, maar sommigen zijn zo leuk gelukt dat ze ook in de boom passen...


Ik volgde twee workshops en maakte een kerstster van bloemen en een wat meer traditionele kerstmand.Ik zag een leuke tutorial via pinterest en pakte op die manier al wat cadeautjes in. De postzegels printte ik van het internet... Stempel er over en het lijkt net echt...


Als warm welkom maakte ik een kerstkrans voor aan de voordeur. 


Dat doe je heel makkelijk met een stro-krans en groen. Je wikkelt dakpansgewijs het groen om de krans. 


Ik zag via internet een leuke tutorial voor maretak / mistletoe van vilt voor boven de deur. Ik maakte twee bosjes, zo heb je meer kans op een kus... ;)


---

The countdown to Christmas is also started overhere .... It begun with making Christmas cards (with matching envelopes) that have now been delivered by the postman.

See pictures above.

We made present decorations with salt-bread-dough during two crafternoons with the creative-ladies. After baking they were painted. The intention was to hang them on presents, but some are so nice that they could also go in the tree...

I attended two workshops and made a christmas star with flowers and a more traditional Christmas basket.

I saw a nice tutorial on pinterest and used that idea to wrap some presents. The stamps I found on the internet and printed them ... After stamping them they look almost real...

As a warm welcome, I made a Christmas-wreath for the front door.You do that very easily with a straw wreath and greenery. You wrap imbricately the green to the wreath.

I saw on the internet a nice tutorial for felt mistletoe for above the door. I made two bushes, so you have more chance of a kiss ...;)

vrijdag 13 november 2015

kaartje - card


speciaal gemaakt voor een Amerika ganger...

---

especially made for a America holidaymaker...

dinsdag 10 november 2015

Toch nog rood - Against expectation getting red


de aanhouder wint....

---

with some perseverence 

vrijdag 6 november 2015

kaartje - card


speciaal gemaakt voor een liefhebber...

---

especially made for a boatlover

vrijdag 30 oktober 2015

Duindoorngelei - Seabuckthorngelly


Het startte met een stukje in de "Landleven wecken, drogen & inmaken". Dat bracht me op het idee. Daarna volgde een mooie fietstocht door de duinen (niet ver van waar ik woon). Je mag Duindoorn "plukken" mits het alleen voor eigen gebruik is en je per struik maar een takje meeneemt (zodat de struik er niet onder lijdt, een beetje zoals voorzichtig snoeien). Plukken is door de doornen niet met de hand te doen, je knipt het hele takje met de bessen er af.

Best wel raar zo met een tas en snoeischaar door de duinen gaan. Maar het leverde ook verrassende gesprekken met wandelaars op: "mag ik vragen? wat ga je met de bessen doen?" - "Ik ben van plan er gelei van te maken, er zit veel vitamine C in" - "Oh,leuk, dat wist ik niet... ik pluk altijd vossenbessen in het oosten van het land en maak daar jam van.... etc..." en voor je het weet sta je een kwartiertje over eigengemaakte jam, chutney, likeur, etc. te praten. 

Terug naar hoe je de Duindoorn vervolgens verwerkt. 

Doe de takjes (nadat je de doornen en takjes zoveel als mogelijk hebt weggeknipt) in een zak in de vriezer en laat het bevriezen. 


Haal de zak uit de vriezer en laat het een paar keer op de grond vallen... daardoor laten de besjes los...


Verwijder de takjes.


Was de besjes en haal met de hand alle onevenheden (takjes, doornen, etc.) eruit. 


Kook de besjes in een pan (met klein laagje water) en duw met een grote lepel de sap uit de besjes.


Zeef de sap door een zeef en duw zoveel mogelijk sap uit de besjes. De pitjes en velletjes blijven achter.


Meet de sap. Weeg voor iedere 100 ml sap, 55 gram geleisuiker (2:1 - met extra pectine) af. 


Rasp de schil van gewassen sinaasappels (ik gebruikte twee sinaasappels voor ongeveer 800 ml sap). Je kan ook het sap van de sinaasappels toevoegen, maar vergeet dan niet de suiker aan te passen (voor de extra ml sap, heb je weer extra suiker nodig).


Kook de sap, met de geraspte schil en het suiker voor zeker een half uur. Langer kan ook, net zolang totdat je het idee hebt dat het gaat geleren. 


Haal de schuim eraf met een lepel en giet het met een trechter in gesteriliseerde potjes. Ik kook de potjes en deksels in water met een beetje soda, maar je kan het steriliseren ook in de oven of vaatwasser doen.


schroef de deksels erop en plaats op z'n kop om af te koelen, dan trekt het potje goed vacuüm.

Maak wat leuke etiketjes en je hebt een gezond zelfgemaakt cadeautje. Je kan het natuurlijk ook gewoon zelf opeten ;). Heerlijk in yoghurt en kwark. Maar ook te gebruiken op een cake of als laagje in een taart.

Ook leuk voor een zieke, want er zit heel veel vitamine C in.

P.S:  nog wel een waarschuwing het is niet geschikt voor zoetekauwen... want de besjes zijn erg zuur en ook de gelei is zelfs met zoveel suiker nog steeds aan de zure kant. Meer iets voor liefhebbers van lemoncurd en citroenjam.

---

It started with a piece in the "Landleven magazine about preserving." That gave me the idea. This was followed by a bike ride through the dunes (not far from where I live). You can "pick" seabuckthorn provided it is for personal use only and you take one twig per bush (so the bush does not suffer, like careful pruning). Picking by hand is painfull because of the thorns, so you cut the whole twig with berries off.

Quite strange to go a bag and secateurs through the dunes. But it gave also surprising conversations with hikers, "may I ask what are you going to do with the berries?" - "I intend to make jelly, there is a lot of vitamin C in it" - "Oh, nice, I did not know... I always pick lingonberries in the east of the country and make jam from there ... . etc" and before you know it you are conversating for fifteen minutes about homemade jam, chutney, liquor, etc.

Back to how you process the Seabuckthorn:
 • Put the twigs (cut away as much as possible the thorns and twigs) in a bag in the freezer and let it freeze.
 • Remove the bag from the freezer and let it fall a few times on the ground ... so you can easily remove the berries from the twigs...
 • Remove the sprigs.
 • Wash the berries and remove by hand any unwanted stuff (twigs, thorns, etc.)
 • Cook the berries in a pan (with small amount of water) and press with a spoon the juice from the berries.
 • Strain the juice through a sieve and push maximum amount of juice from the berries. The pips and skins are left behind.
 • Measure the juice. Weigh for every 100 ml of juice, 55 grams of sugar jelly (2:1 - with additional pectin)
 • Grate the peel of oranges (I used two oranges for about 800 ml of juice). You can also add the juice from the oranges, but remember to adjust the sugar (for the extra ml of juice, you need extra sugar).
 • Boil the juice with the zest and sugar for at least half an hour. Longer can, continuing until you have the idea that it is gelling.
 • Remove the foam with a spoon and pour with a funnel into sterilized jars. I boil the jars and lits in water with a little soda, but you can also sterilize it in the oven or dishwasher.
 • screw the lids on and place upside down to cool off, then the jars get a good vacuum.


Make some nice labels and you have a healthy homemade gift. You can also just eat it yourself;). Delicious in yogurt and cottage cheese. But also to use on a cake or as a layer in a cake.

Also a nice gift for a ill person, for it contains a lot of vitamin C.

P.S.: a little warner, it is not for sweettooths for it is a bit sour, the berries are very sour and even after adding a lot of sugar it still stays a bit bitter.... more for lovers of lemoncurd and lemonjam.

zondag 25 oktober 2015

knutsel kalender - craft calendar
Dit is wat ik zelf knutselde het afgelopen jaar. Iedere maand weer een hele bladzijde vol.


---

This is what I crafted last year. Every month a whole page to be filled. donderdag 22 oktober 2015

uitwisseling van kalenders - exchange of calendars

Zoals beloofd... de foto's van de kalenderuitwissel bijeenkomst. Zo zagen de andere kalenders er uit.

---
As promised... photo's of the calenderexchange meeting. This is what the other calendars look like.

maandag 19 oktober 2015

weer terug.... - back again....


Vorig jaar ging de lege kalender op weg (hier kan je lezen hoe dat toen ging) en nu is hij weer terug, gevuld door allerlei dames ieder op zijn eigen manier. 

Zie hieronder alle maanden.... nu nog een mooi plaatsje zoeken waar hij opgehangen kan worden. 

 

In deze stoffen envelop reisde de kalender rond, van adres naar adres. Soms met de fiets bezorgd, soms lopend en misschien ook wel met de auto. Dan verbleef hij een maand op een plek. Misschien bleef hij wel dagen liggen in een hoekje, een beetje vergeten, tot het einde van de maand naderde en de stoffenenvelop werd opgemaakt. Dan werd er geknipt, neergelegd, geschoven, geplakt, verwijderd... net zo lang totdat de maker tevreden was met de maand. En dan ging hij op weg naar de volgende.

En nu is hij dus weer thuis. En blij dat ik er mee ben!

In de volgende berichten zal ik laten zien wat er zoal nog meer gemaakt is en wat ik zelf maakte de afgelopen maanden.---

Last year an empty calendar went on a roadtrip (here can you read more about it), and now he's back again, filled by all kinds of ladies, each in their own way.

See above all months .... now I only need to find a nice place for it.

In the fabric envelope the calendar traveled around, from address to address. Sometimes delivered by bike, on foot and sometimes perhaps also by car. He spent a month in one place. Maybe he was lying for days in a corner, a bit forgotten, and then to the end of the month he got filled. There was cutting, filling, pushing the bits around, glueing, deleting, and so on... until the maker was satisfied with it. And then he went on his way to the next.

And now he is back home. And I'm very happy with the result!

In the next posts I will show you some other calendars and what I made the last months. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...