zondag 16 februari 2020

Verjaardagkaart voor veteraan Fred - Birthdaycard for veteran Fred


Op instagram zag ik deze oproep:

75 jaar geleden bevrijdde Fred Nederland, België en nog meer Europese landen. Op 6 maart wordt hij 100 jaar en zijn wens is om 100 verjaardagskaarten te ontvangen. Zijn zoon plaatste zijn wens op social media en inmiddels zijn er heel veel kaarten onderweg. 

Doe je ook mee? Dit is het adres:


Ik maakte een tulpenkaart voor de 100 jarige met binnenin een persoonlijke boodschap dat ik blij ben om opgegroeid te zijn in vrijheid in het land wat hij bevrijd heeft. ---

On instagram I saw the wish of Fred, a World War II veteran who liberated my country but also other European countries. On 6th of March he turns 100 years old and his birthdaywish is to receive 100 birthdaycards. His son posted his wish on social media and a lot of cards are on their way to him at te moment. Do you also join? 


zondag 9 februari 2020

Inpakken - WrappingSommigen scheuren het er vanaf, andere openen heel voorzichtig met een schaar of mesje. De één bekijkt met uiterste precisie de buitenkant en anderen willen zo snel mogelijk de inhoud zien. 

Ik ben meer de langzame uitpakker en de buitenkant bewonderaar. 

Steeds meer zie je op instagram, blogs en in crea-boeken schitterende verpakkingen. Ik kan zo genieten van die foto's dat ik nu probeer ook meer aandacht aan inpakken te geven. Ik ben dus niet alleen een langzame uitpakker, maar ook een langzame inpakker geworden ...

Ik doe vooral extra mijn best voor diegene die ook zo lekker langzaam uitpakken, eerst alle kanten bekijken en daarna heel voorzichtig openen zodat labels, papier, etc. bewaard en wellicht hergebruikt kan worden. Zij waarderen de extra tijd en moeite die in de verpakking is gestoken.

Mijn inspiratie komt van instagram en dan in het bijzonder de zeer begaafde inpakker Nikki Dotti. Zij maakt van alles een kunstwerk. Zover ben ik nog niet, maar het begin is er. Wat tips; maak een "band"om een cadeau die er makkelijk afgeschoven kan worden en uiteraard bewaard kan worden  ;)


De labels zijn gemaakt met muziekpapier, papierenservetten, plaatjes uit tijdschriften, kantenlint en zegelwas.


Wanneer je een papierentas versierd dan kan hoeft de verpakking niet kapot gemaakt te worden en kan het later voor andere dingen gebruikt worden. Zo is de verpakking een extra cadeautje. 


wat details:Een makkelijke tip om cadeautjes een uniform uiterlijk te geven: gebruik een stukje van het inpakpapier en karton om bijpassende kaartjes te maken. Ik schrijf meestal een hint over het cadeautje op zo'n kaartje. 


Ben jij een snelle of langzame uitpakker? En inpakken, hoe doe jij dat?

----


Some tear it off, others open it very carefully with scissors or a knife. Some look at the exterior with extreme precision and others want to see the content as quickly as possible.

I'm more the slow unpacker and the outside admirer type...

More and more you find beautiful packaging on instagram, blogs and in creative books. I can enjoy those photos so much that I try to give more attention to packing myself. So I am now not only a slow opener, but also a slow wrapper...

I do my best especially for those who unpack slowly, first look at all sides and then open very carefully so labels, paper, etc. can be stored and possibly reused. I know that they appreciate the work that is put into the wrapping.

My inspiration comes from instagram and in particular from the very gifted wrapper Nikki Dotti. She turns packages into a work of art. I'm not that far yet, but the beginning is there.

Above you find the details photos. Some tips; make a kind of a "paperbelt" around a gift that can easily be pushed off and saved... of course;) The labels are made with music paper, paper napkins, pictures from magazines, lace ribbon and wax. When you decorate a paper bag then the package does not have to be torn and can later be used for other things. This makes the packaging an extra gift.

An easy tip (see the pineapple wrapping paper presents above): to give presents a uniform appearance, use a piece of wrapping paper and cardboard to make matching labels. I usually write a hint about the gift on each label.

 Are you a fast or slow unpacker? And wrapping, how do you do that?


zondag 26 januari 2020

Vogelkaarten - Birdcards


Geïnspireerd door de nationale tuinvogeltelling ging ik dit weekend aan de slag met vintage vogelplaatjes (geprint van het internet). Het resulteerde in deze vogelkaarten.


Met boekpagina's, servetten, gebakspapiertjes, washitape, stempels, papier, zegelwas en vooral veel lijm kwamen de laagjes tot stand. 


In de binnenkant is ook boekpapier verwerkt. 
De binnenzijde is zoals een boekkatern met draad vastgemaakt. 

---

Inspired by the national gardenbird count this weekend I used vintage birdpictures to make some cards. 

Old bookpages, papernapkins, washitape, stamps and sealwax were used to make the different layers. And a lot of glue ofcourse. 

Also on the inside old bookpages were used, the inside paper is sewn like a booksection with thread through the spine. 

vrijdag 24 januari 2020

Tuinvogels - Gardenbirds

Dit weekend is weer de Nationale Tuinvogeltelling. Tel een half uur je vogels in je tuin of balkon en geef het door aan de vogelbescherming. Meten is weten. De resultaten worden gebruikt voor analyse.


Ik bel dol op vogels ook in de tuin en doe ieder jaar mee. Ik heb een kleine ommuurde stadstuin maar weet toch relatief veel vogels naar mijn tuin te lokken. Eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk. Hieronder wat tips voor als je meer vogels naar je tuin wilt lokken.


1. Zorg voor begroeiing, het liefst gevarieerd. Een boom of hoog struikgewas is belangrijk zodat de vogels veilig kunnen vluchten.


2. Ruim je tuin niet te netjes op. Rommelhoekjes zijn plaatsen waar insecten schuilen en een mooie zoekplaats voor vogels. Knip in de winter uitgebloeide bloemen niet terug maar laat ze staan tot het voorjaar zodat er voldoende schuilplaatsen zijn.


3. Zorg voor voldoende voedsel. In de winter heb ik vogelpindakaas (meerdere soorten); mezenbollen, zaad (in een vogelhuis), rozijnen,  pindaslingers etc. Hoe meer eten hoe meer vogels. Ook in de zomer gaat er zaad in het vogelhuis. Vetbollen zijn vanaf het voorjaar niet in mijn tuin te vinden, omdat ik begrepen hebt dat het niet goed is voor opgroeiende jongen. Iedere vogel houdt van andere voedsel, zo leg ik krenten/rozijnen op de grond voor de merels en leg ik rond zaad in het vogelhuis voor de duiven. Door verschillende soorten vogelvoer lok je ook verschillende vogels naar je tuin. De webshop van de vogelbescherming heeft allerlei soorten voedsel.
4. Zorg voor een drinkbak. Onze buren hebben een waterelement in de tuin, een geluk voor ons, want dat trekt badderende vogels aan.


5. Hang nestkastjes op (ieder soort vogel heeft zijn eigen wensen). In de winter overnachten vogels in de kastjes en als je geluk hebt gaan ze in het voorjaar er een nest in bouwen.

6. Hou je tuin katvrij. Wij hebben het katten moeilijk gemaakt om onze tuin in te komen, maar dat lukt ze natuurlijk toch. Wanneer ze gespot worden, worden ze direct weggestuurd...

7. Vertel iedereen dat je van tuinvogels houdt en dan wordt je vaak verrast met vogelcadeaus. Zo kreeg ik laatst een vogelkrans. Helemaal leuk!Wil je zelf aan de slag om vogelvoedsel te maken, hier wat links naar eerder blogberichten daarover:


Hoe je ook zo van tuinvogels? 

Mezen, mussen, duiven, spreeuwen, merels, roodborst en heggemus zijn hier veel geziene gasten. En soms met geluk een winterkoninkje, vinken, vlaamse gaai, en vorig jaar zelfs een paar goudhaantjes.

Welke vogels bezoeken jouw tuin?

---


This weekend it is the national gardenbird count event again. Every year lots of people count for half an hour the birds in their or balcony. The bird protection organisation uses the couting results for analysis.

I love birds, especially in the garden. I have a small walled city garden, but I still attract a relatively large number of birds to it. It is actually not so difficult at all. Below some tips to attract more birds to your garden.

1. Provide vegetation, preferably varied. A tree or high bushes is important so the birds can safely flee.

2. Don't tidy up your garden. Rubbish corners are places where insects are hiding and they form a nice search place for birds. Do not cut flowers that have faded out before winter, but leave them until spring so that there are enough hiding places.

3. Provide food. In winter I have bird peanut butter (several kinds); fatbulbs, seeds (in a birdhouse), raisins, peanut garlands, etc. The more food, the more birds come. Seed also goes into the bird house in the summer. I do not provide fat birdfood during spring, for I've heard that it is not good for growing youngsters. Every bird loves different food, so I put currants on the ground for the blackbirds and I put special seed in the bird house for the pigeons. Different types of bird food attract different kind of birds to your garden. 

4. Provide water. Our neighbors have a water element in the garden, a joy for us, because that attracts a lot of birds.

5. Hang nesting boxes (each bird has its own wishes). In the winter birds spend the night in the boxes and if you are lucky they will build a nest in the spring.

6. Keep your garden cat-free. We have made it difficult for cats to enter our garden, but of course they succeed. When they are spotted, they are immediately scared off...

7. Tell everyone that you love garden birds and then you will often be surprised with bird gifts. That is how I recently received a bird wreath. Totally nice!


Do you want to get started yourself to make bird food, here are some links to earlier blog posts about that:

How do you like garden birds?
Tits, sparrows, pigeons, starlings, blackbirds and a robin are frequently seen guests here. And sometimes with luck a little wren, finches and jays.

Which birds visit your garden?


zondag 19 januari 2020

Knutselen met servetten - Crafting with napkinsIk heb weer wat nieuws ontdekt. Voor sommigen juist een techniek van lang geleden maar ik kwam het recent tegen op youtube. Servetten verwerken op papier of karton. 

Meestal heeft een servet drielaagjes en je gebruikt alleen de bovenste (die bedrukt is). Op youtube staan handige filmpjes hoe je dat makkelijk met een plakbandje los kan maken. Als je zoekt op "napkin decoupage" vind je allerlei instructies.


Ik recyclede een etenswaren verpakking. Ik heb het doosje weer dicht gelijmd en de bovenkant losgemaakt zodat er een deksel ontstond. 


Het doosje is eerst beplakt met muziekpapier. Die muziek heb ik wel eens gespeeld en had de partijen teveel geprint. Nu komen ze weer van pas. Over het muziekpapier is servet geplakt met decoupage lijm. Je kan allerlei stukjes van de servet naast of zelf over elkaar heen plakken en zo je eigen ontwerp maken. De lijm droogt mat op, er bestaat ook een glimmende variant, net wat je mooi vindt. 


De binnenkant van het doosje is beplakt met inpakpapier.Het doosje heb ik gebruikt om een cadeau mee in te pakken. 
Daarom maakte ik er een bijpassend label bij. 


Ik ben bang dat ik er weer een nieuwe hobby bij heb.... knutselen met servetten. 
Je kan er van alles mee upcyclen. Leuk om te doen en mooi resultaat.

Heb jij wel eens geknutseld met servetten?


---

I have discovered something new again. For some it's a technique from long ago but I recently saw s it on youtube. Crafting with napkins on paper or cardboard, or nicer said decoupage.

Usually a napkin has three layers and you only use the top one (which is printed). There are handy videos on youtube on how to easily loosen the layers with tape. If you search for "napkin decoupage" you will find all sorts of instructions.

I recycled a food box. Glued the box together again and loosened the top so a lid was created.

The box is first covered with music paper. I've played the music and had printed some musicsheets too many. Now they are handy again. Napkin is glued over the music paper with decoupage glue. Je kan glue different pieces of the napkin next (of even on top of) eachother and create your own design. The glue dries mat, there is also a glozzy variant. Depends on what you prefer. The inside of the box is covered with wrapping paper. 
I used the box to wrap a gift. That's why I made a matching label with it.

 I'm afraid I have another new hobby .... crafting with napkins. You can use it to upcycle everything. Fun to do and with nice results.

Have you ever crafted with napkins?Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...